[interchange-cvs] interchange - racke modified debian/po/vi.po

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Mon Jun 2 10:03:17 UTC 2008


User:   racke
Date:   2008-06-02 10:03:17 GMT
Modified: debian/po Tag: STABLE_5_6-branch vi.po
Log:
merged changes 1.1 vs 1.1.6.1
+++ 1.1.6.1 +++
changes from non-maintainer upload

Revision Changes  Path
No          revisionNo          revision1.1.4.1       interchange/debian/po/vi.po


rev 1.1.4.1, prev_rev 1.1
Index: vi.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/vi.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.1.4.1
diff -u -r1.1 -r1.1.4.1
--- vi.po	8 Nov 2005 12:53:34 -0000	1.1
+++ vi.po	2 Jun 2008 10:03:17 -0000	1.1.4.1
@@ -1,387 +1,513 @@
-# Vietnamese Translation for interchange.
-# Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005.
-# 
+# Vietnamese Translation for Interchange.
+# Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>, 2005-2008.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-04 23:19+0930\n"
+"Project-Id-Version: interchange 5.5.1-1.1\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: racke at linuxia.de\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-08-21 15:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-06 22:38+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list at lists.sourceforge.net>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:4
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
-msgstr "Tạo phân loại chứng minh Interchange (trao đổi lẫn nhau) không?"
+msgstr "Tạo phân loại chứng minh Interchange không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:4
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:1001
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
-msgstr "Nên cài đặt phân loại chứng minh từ mẫu cơ bản, hoặc tự cài đặt nó dùng «makecat»?"
+msgstr ""
+"Có nên cài đặt phân loại chứng minh từ mẫu tiêu chuẩn, hoặc cho phép bạn tự "
+"cài đặt bằng chức năng makecat."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:11
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
-msgstr "Loại bỏ phân loại chứng minh khi tẩy gói tin này không?"
+msgstr "Gỡ bỏ phân loại chứng minh khi tẩy gói này không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:11
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:2001
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
-msgstr "Nên loại bỏ mọi tập tin thuộc về phân loại chứng minh Interchange khi bạn tẩy gói tin này (v.d. dùng «dpkg --purge» «apt-get remove --purge») không?"
-
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange-cat-foundation.templates:17
+msgstr ""
+"Có nên gỡ bỏ tất cả các tập tin thuộc về phân loại chứng minh Interchange "
+"khi bạn tẩy gói này, (v.d. dùng câu lệnh « dpkg --purge » hay « apt-get remove "
+"--purge ») không?"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3001
 msgid "always, ask, never"
-msgstr "luôn, xin hỏi, không bao giờ,"
+msgstr "luôn luôn, hỏi, không bao giờ"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:19
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
-msgstr "Chính thức về thay thế phân loại chứng minh đã có:"
+msgstr "Chính sách về thay thế phân loại chứng minh đã có :"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:19
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:3002
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
-msgstr "Nên thay thế một bản cài đặt phân loại chứng minh đã có một cách im (không thông báo gì), xin hỏi bạn xác nhận, hoặc không bao giờ sửa đổi một bản cài đặt đã có?"
+msgstr ""
+"Có nên thay thế im một bản cài đặt phân loại chứng minh đã tồn tại, hỏi "
+"người dùng xác nhận, hoặc không bao giờ sửa đổi bản cài đặt đã có."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:26
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Thay thế phân loại chứng minh Interchange không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:26
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4001
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
-msgstr "Hình như có một phân loại chứng minh Interchange rồi."
+msgstr "Hình như đã có một phân loại chứng minh Interchange."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Máy ảnh cho phân loại chứng minh ?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:5001
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+"Bạn đang chạy phần mềm Interchange với chức năng « FullURL » (địa chỉ URL đầy "
+"đủ) được hiệu lực. Hãy ghi rõ máy ảo cho phân loại chứng minh."
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Tên người dùng để quản lý phân loại này:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:6001
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore, @ or the dot as characters."
-msgstr "Hãy cung cấp một tên người dùng để quản lý phân loại chứng minh ấy. Tên người dùng phải có ít nhất 2 ký tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
-
-#.Type: password
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:40
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp một tên người dùng để quản lý phân loại chứng minh. Tên người "
+"dùng phải chứa ít nhất hai ký tự, và chỉ chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch "
+"dưới, dấu @ hay dấu chấm."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Mật khẩu để quản lý phân loại này:"
 
-#.Type: password
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:40
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:7001
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
-msgstr "Hãy cung cấp một mật khẩu để quản lý phân loại chứng minh cơ bản ấy. Hãy chọn một điều khó đoán. Mặc định là «pass». Mật khẩu ấy phải có ít nhất 4 ký tự và chỉ cho phép chứa chữ, số, dấu_gạch, dấu @-còng hay dấu.chấm là ký tự."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:49
+msgstr ""
+"Hãy cung cấp một mật khẩu để quản lý phân loại chứng minh tiêu chuẩn. Hãy "
+"chọn má»™t mật khẩu không phải dá»
 Ä‘oán. Mặc định là « pass » (quá dá»
 !). Mật "
+"khẩu phải chứa ít nhất bốn ký tự, và chỉ chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch "
+"dưới, dấu @ hay dấu chấm."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:8001
 msgid "Enable demo mode?"
-msgstr "Bật chế độ chứng minh không?"
+msgstr "Bật chế độ chứng minh ?"
 
-#.Type: multiselect
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:54
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
 msgid "Additional locales for the storefront:"
-msgstr "Miền địa phương thêm cho mặt hàng:"
+msgstr "Miền địa phương bổ sung cho mặt hàng:"
 
-#.Type: multiselect
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:54
+#. Type: multiselect
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:9001
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
-msgstr "Phân loại chứng minh Interchange có thể hiển thị mặt hàng bằng một số ngôn ngữ khác. Mỗi miền địa phương đã chọn ở đây thì sẽ tăng cỡ dấu chân bộ nhớ của những tiến trình của trình phục vụ Interchange địa phương, vì vậy khuyến khích bạn chọn chỉ những miền địa phương cần đến."
-
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:64
+msgstr ""
+"Phân loại chứng minh Interchange có thể hiển thị mặt hàng bằng một số ngôn "
+"ngữ khác nhau. Mỗi miền địa phương đã chọn thì sẽ tăng kích cỡ dấu chân bộ "
+"nhớ của các tiến trình của trình phục vụ Interchange, vì vậy khuyên bạn chọn "
+"chỉ những miền địa phương cần thiết."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Miền địa phương mặc định cho mặt hàng:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-cat-foundation.templates:64
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:10001
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
-msgstr "Hãy chọn miền địa phương mặc định cho phân loại chứng minh Interchannge."
+msgstr ""
+"Hãy chọn miền địa phương mặc định cho phân loại chứng minh Interchange."
 
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange.templates:3
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr "PostgreSQL"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11001
+msgid "MySQL"
+msgstr "MySQL"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr "Cho phân loại chứng minh có nên dùng cơ sở dữ liệu nào?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11002
+msgid "Please select the database type."
+msgstr "Hãy chọn kiểu cơ sở dữ liệu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
+msgid "Database name"
+msgstr "Tên cơ sở dữ liệu"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:12001
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr "Hãy chọn tên của cơ sở dữ liệu."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
+msgid "Database user"
+msgstr "Người dùng cơ sở dữ liệu"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:13001
+msgid "Please specify the username for connecting to the database."
+msgstr "Hãy ghi rõ tên người dùng để kết nối đến cơ sở dữ liệu."
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
+msgid "Database password"
+msgstr "Mật khẩu cơ sở dữ liệu"
+
+#. Type: password
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:14001
+msgid "Please specify the password for connecting to the database."
+msgstr "Hãy ghi rõ mật khẩu để kết nối đến cơ sở dữ liệu."
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:1001
 msgid "unix mode, internet mode, both"
-msgstr "chế độ Unix, chế độ Mạng, cả hai điều"
+msgstr "chế độ UNIX, chế độ Internet, cả hai"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:1002
 msgid "Start mode:"
-msgstr "Chế độ bắt đầu:"
+msgstr "Chế độ bắt đầu :"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:1002
 msgid ""
 "Unix mode is is the most secure way to run Interchange, for there is no way "
 "for systems on the internet to interact with the Interchange server."
-msgstr "Chế độ Unix là cách bảo mật nhất để chạy Interchange, vì không cho phép hệ thống trên Mạng cách nào tương tác với trình phục vụ Interchange. "
+msgstr ""
+"Chế độ UNIX là phương pháp bảo mật nhất để chạy Interchange, vì không cho "
+"phép hệ thống trên Internet tương tác với trình phục vụ Interchange. "
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:12
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:2001
 msgid "Username to run the server as:"
-msgstr "Tên người dùng sẽ chạy trình phục vụ ấy:"
+msgstr "Tên người dùng sẽ chạy trình phục vụ :"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:12
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:2001
 msgid ""
 "This determines the user for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Tùy chọn này quyết định người dùng cho trình phục vụ Interchange và cho quyền truy cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây thì rất rủi ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy chọn ấy và sẽ hủy nó bằng mọi giá."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:21
+msgstr ""
+"Tùy chọn này quyết định người dùng cho trình phục vụ Interchange và quyền "
+"truy cập tập tin. Ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây rủi ro bảo "
+"mật. Đừng chọn người chủ (root): sự chọn đó sẽ bị hủy (vì không khuyến "
+"khích)."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:3001
 msgid "Create the user ${USER}?"
 msgstr "Tạo người dùng ${USER} không?"
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:25
+#. Type: note
+#. Description
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001 ../interchange.templates:6001
+msgid "Impossible to run interchange as root !"
+msgstr "Không cho phép chạy Interchange với tư cách người chủ."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:4001
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate user or stay with the "
 "default."
-msgstr "Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một người dùng thích hợp, hoặc sử dụng mặc định."
+msgstr ""
+"Người dùng đã được cảnh báo trước. Hoặc chọn một người dùng thích hợp, hoặc "
+"dùng giá trị mặc định."
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5001
 msgid "Group name to run the server as:"
-msgstr "Tên nhóm sẽ chạy trình phục vụ ấy:"
+msgstr "Tên nhóm dùng để chạy trình phục vụ :"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:32
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:5001
 msgid ""
 "This determines the group for the interchange server and for file "
 "permissions. Please note that using another user has serious security "
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
-msgstr "Tùy chọn này quyết định nhóm cho trình phục vụ Interchange và cho quyền truy cập tập tin. Hãy ghi chú rằng sử dụng một người dùng khác ở đây thì rất rủi ro bảo mật. Đừng chọn người dùng chủ (root) vì không khuyên tùy chọn ấy và sẽ hủy nó bằng mọi giá."
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:40
-msgid "Impossible to run interchange as root !"
-msgstr "••• Không cho phép chạy Interchange với tư cách người chủ. •••"
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:40
+msgstr ""
+"Tùy chọn này quyết định nhóm cho trình phục vụ Interchange và quyền truy cập "
+"tập tin. Ghi chú rằng sử dụng một nhóm khác ở đây rủi ro bảo mật. Đừng chọn "
+"người chủ (root): sự chọn đó sẽ bị hủy (vì không khuyến khích)."
+
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:6001
 msgid ""
 "You have been warned. Either choose an appropriate group or stay with the "
 "default."
-msgstr "Bạn đã được cảnh báo rồi. Hoặc chọn một nhóm thích hợp, hoặc sử dụng mặc định."
+msgstr ""
+"Người dùng đã được cảnh báo trước. Hoặc chọn một nhóm thích hợp, hoặc dùng "
+"giá trị mặc định."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:47
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:7001
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Tạo nhóm ${GROUP} không?"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:57
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:9001
+msgid "Apache2"
+msgstr "Apache2"
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:9001
+msgid "Apache"
+msgstr "Apache"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:9002
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr "Bạn đang chạy trình phục vụ Web nào?"
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:9002
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+"Thông tin này cần thiết cho văn lệnh makecat. Hãy ghi rõ trình phục vụ Web "
+"nào bạn muốn dùng cho các ứng dụng Interchange."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid "Static HTML files location:"
-msgstr "Ví trị của tập tin HTML tĩnh:"
+msgstr "Vị trí các tập tin HTML tĩnh:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:57
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:10001
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
-msgstr "Bản cài đặt phân loại cần một thư mục nơi có thể để tập tin HTML."
+msgstr "Bản cài đặt phân loại cần một thư mục có thể chứa các tập tin HTML."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Bật chế độ gỡ lỗi không?"
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr "Chế độ gỡ lỗi chỉ hữu ích nếu bạn đã sửa đổi mã nguồn Interchange cho phù hợp rồi."
-
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
-msgstr "Thư mục cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
+msgstr "Thư mục cho vòng chìa khoá công GnuPG:"
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
 "server."
-msgstr "Để tăng cường bảo mật, mọi thông tin về thẻ tín dụng mà người khách đã cung cấp thì sẽ được mật mã hóa và gửi trong thư cho người chủ hàng, thay vào lưu nó trên máy phục vụ."
+msgstr ""
+"Để tăng cường bảo mật, thông tin về thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được mật "
+"mã và gửi đính kèm thư cho chủ tiệm, thay vào giữ trên máy phục vụ."
 
-#.Type: string
-#.Description
-#:../interchange.templates:70
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange.templates:11001
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
-msgstr "Hãy chọn thư mục mà Interchange sẽ sử dụng cho vòng chìa khóa công GnuPG:"
+msgstr "Hãy chọn thư mục mà Interchange sử dụng cho vòng chìa khoá công GnuPG."
 
-#.Type: select
-#.Choices
-#:../interchange.templates:80
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:12001
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "thấp, cao, RPC"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:82
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12002
 msgid "Set of server parameters:"
-msgstr "Bộ tham số máy phục vụ"
+msgstr "Bộ tham số máy phục vụ :"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange.templates:82
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:12002
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
 "Interchange server will run in PreFork mode."
-msgstr "Bạn có thể chọn một số bộ tham số khác cho máy phục vụ. Thì hàng nào đựa vào chứng minh cơ bản sẽ cũng thay đổi hành vi. Nếu chọn RPC thì máy phục vụ Interchange sẽ chạy trong chế độ PreFork."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:90
+msgstr ""
+"Bạn có thể chọn các tham số trình phục vụ khác nhau. Bất cứ tiệm nào dựa vào "
+"chứng minh cơ bản sẽ cũng thay đổi ứng xử. Chọn RPC thì trình phục vụ "
+"Interchange sẽ chạy trong chế độ PreFork."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Bật chỉ thị FullURL không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:90
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:13001
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
-msgstr "Thiết lập này quyết định nếu sẽ tra cứu toàn địa chỉ Mạng khi kiểm tra phân loại tương ứng."
+msgstr ""
+"Thiết lập này quyết định nếu địa chỉ URL hoàn toàn được tính khi kiểm tra có "
+"phân loại tương ứng."
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:96
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid "SOAP server not available"
-msgstr "Máy phục vụ SOAP chưa sẵn sàng."
+msgstr "Máy phục vụ SOAP không sẵn sàng"
 
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:96
+#. Type: note
+#. Description
+#: ../interchange.templates:14001
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
-msgstr "Vì chưa cài đặt mô-đun Perl SOAP::Lite, lúc này bạn không thể chạy máy phục vụ SOAP Interchange. Để sửa đổi trường hợp này, bạn có thể cài đặt gói tin «libsoap-lite-perl» rồi chạy «interchangeconfig SOAP=1»."
-
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:104
+msgstr ""
+"Vì mô-đun Perl SOAP::Lite chưa được cài đặt, bạn không thể chạy trình phục "
+"vụ SOAP của Interchange. Để thay đổi trường hợp này, hãy cài đặt gói Debian "
+"libsoap-lite-perl, rồi chạy câu lệnh « interchangeconfig SOAP=1 »."
+
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid "Enable the SOAP server?"
-msgstr "Bật máy phục vụ SOAP không?"
+msgstr "Bật trình phục vụ SOAP không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:104
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:15001
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
-msgstr "Thiết lập quyết định nếu khởi động máy phục vụ SOAP hay không."
+msgstr "Thiết lập quyết định nếu trình phục vụ SOAP được khởi chạy không."
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:110
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:16001
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Bật thiết lập rô-bốt không?"
 
-#.Type: boolean
-#.Description
-#:../interchange.templates:110
+#. Type: boolean
+#. Description
+#: ../interchange.templates:16001
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
 "is recommended to include these settings so that Interchange can distinguish "
 "between robots and ordinary users."
-msgstr "Gói tin Debian tên Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng «/etc/interchange/robots.cfg» cho những chỉ thị «RobotUA», «RobotIP» và «RobotHost». Khuyên khích bạn bao gồm những thiết lập này, để cho phép Interchange phân biệt giữa rô-bốt và người dùng thường."
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:118
-msgid "Important Perl Incompatibility"
-msgstr "Trường hợp không tương thích với Perl quan trọng"
-
-#.Type: note
-#.Description
-#:../interchange.templates:118
-msgid ""
-"The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
-"on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
-"especially in high load situations, and has no benefit at all for "
-"Interchange servers. The development team asserts that the thread-safeness "
-"of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
-"Please use this package only for testing and debugging purposes."
-msgstr "Những tác giả của Interchange khuyến khích một cách mạnh mọi người dùng không sử dụng phần mềm họ trên một mạch có Perl bật. Nó rất có thể sẽ gây ra vấn đề lớn, và sẽ không có kết quả tốt nào cho máy phục vụ Interchange. Nhóm phát triển xác nhận rằng bạn không thể nhờ hành vi của Perl với mạch và những mô-đun mà Interchange dùng. Hãy sử dùng gói tin này •chỉ• cho mục đích gỡ lỗi và kiểm tra."
-
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-ui.templates:5
+msgstr ""
+"Gói Debian Interchange dùng một tập tin cấu hình riêng « /etc/interchange/"
+"robots.cfg » cho các chỉ thị RobotUA, RobotIP và RobotHost. Khuyên bạn bao "
+"gồm các thiết lập này để Interchange phân biệt giữa rô-bốt và người dùng "
+"bình thường."
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:1001
 msgid "Default language for user interface:"
 msgstr "Ngôn ngữ mặc định cho giao diện người dùng:"
 
-#.Type: select
-#.Description
-#:../interchange-ui.templates:5
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-ui.templates:1001
 msgid ""
 "The administration interface for Interchange catalogs, called UI, has been "
 "translated to Danish (da_DK), Dutch (nl_NL), German (de_DE), Italian (it_IT) "
 "and Swedish (sv_SE). You can choose the default language here. Any user may "
 "change this default at login time."
-msgstr "Giao diện quản lý cho phân loại Interchange, được gọi là UI, đã được dịch sang tiếng Đan-mạch (da-DK), tiếng Hoà-lan (nl-NL), tiếng Đức (de-DE), tiếng Ý (it-IT) và tiếng Thụy-điển (sv-SE). Ở đây thì bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc định. Bất cứ người dùng có thể sửa đổi mặc định này khi đăng nhập."
+msgstr ""
+"Giao diện quản lý cho phân loại Interchange, được gọi là UI, đã được dịch "
+"sang tiếng Đan Mạch (da-DK), tiếng Hoà Lan (nl-NL), tiếng Đức (de-DE), tiếng "
+"Ý (it-IT) và tiếng Thụy Điển (sv-SE). Ở đây thì bạn có thể chọn ngôn ngữ mặc "
+"định. Bất cứ người dùng nào có thể sửa đổi giá trị mặc định này vào lúc đăng "
+"nhập."More information about the interchange-cvs mailing list