[ic] How to combine weight and price shipping method?

Thomas N. Stefanidis thomas@prometheas.gr
Mon, 09 Apr 2001 16:05:21 +0300


Thank you.


Thomas